Kategórie      
Novinky
Strelecká taška TACTICAL

Taška pre skryté nosenie zbrane. Určená pre zbrane full size. Skúšaná s GP K100. Taška sa dá nosiť cez rameno alebo ako bedrová taška.

viac
12/70 Cheddite Universal Trap 2,4mm-24g/25ks

Cena za : balenie Balenie: 25ksTyp strely: brokováVáha strely: 24g

viac
12/70 Cheddite Universal Skeet 2,00mm-24g /25ks

Cena za : balenie Balenie: 25ksTyp strely: brokováVáha strely: 24g

viac

Novela zákona o zbraniach 2022

Pridané: 03.01.2022
|
Martin Šuťák

Novela zákona o zbraniach platná od februára 2022

najdôležitejšie zmeny

 

Pripravil som prehľad asi najdôležitejších zmien v zákone o zbraniach a strelive platnom od februára 2022 aj s vysvetlením alebo zhrnutím k jednotlivým zmenám.

 

 

 

 

Platnosť ZP ostáva 10 rokov (§23).

 

Psychotesty budú povinné len pre držiteľov zbraní kat. A (§28 odsek 1, písmeno d a odsek 5).

 

Zmenili sa oprávnenia držania zbrani jednotlivých skupín ZP

 

Asi najnepríjemnejšou zmenou je že držiteľ skupiny F ZP už nebude môcť strieľať z ostrých zbraní držaných na  skupinu F (§28 ods. 2 písmeno b).


OPRAVA 


§ 27 ods. 6


Streľba zo zbraní držaných na skupinu F bude možná po splnení pomienky ohlásenia streľby vopred.

 

Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu starší ako 21 rokov je oprávnený držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. k) až q), zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až g) a i) a zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až f) a h) na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie za účelom cvičnej streľby; zbraň musí byť označená značkou29e) a jej držiteľ je povinný osobne alebo elektronicky oznámiť cvičnú streľbu policajnému útvaru najskôr tri dni a najneskôr 24 hodín pred dňom uskutočnenia cvičnej streľby.

 

§ 4 ods. 2 písm. k) až q

k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),

l) samonabíjaciapalná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,

m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

 

§ 5 ods. 1 písm. a) až g) a i

 

a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v kategórii A ani v písmene f),

b) krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá nie je uvedená v písmene f),

c) jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,

d) dlhá samonabíjacia palná zbraň,

e) dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,

f) krátka palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom s hladkým vývrtom hlavne,

g) signálna zbraň.

i) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene h), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l).

 

§ 6 ods. 1 písm. a) až f) a h

 

a) jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,

b) dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v kategórii A ani v § 5 ods. 1 písm. e),

c) dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,

d) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 17 J,

e) palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J,

f) opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.

h) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, okrem zbrane uvedenej v písmene g) a § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l).

 

 

 

Naopak rozšírila sa možnosť držby zbraní na skupinu A a B ZP (§27 ods. 1 písmeno a) :

 

a) krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená

v kategórii A ani v písmene f),

 

b) krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,

ktorá nie je uvedená v písmene f),

 

c) jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,

 

f) krátka palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom s hladkým vývrtom hlavne,

 

 

a zbraň kategórie C.

 

Držiteľ A a B skupiny ZP teda nemôže vlastniť dlhu samonabíjaciu zbraň. Je jedno či je to guľovnica alebo brokovnica.

 

Pozor ale pri nosení zbrane držiteľom skupiny A. Po novom už bude v zákone možnosť kúpy brokovnice na skupinu A ZP ale pri nosení tejto zbrane nebude môcť byť náboj v nábojovej komore zbrane.

 

 

Výnimka

 

Zbrane na ktoré je možné udeliť výnimku

 

j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,

k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane

uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),

l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,

m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje

vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je

do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie

viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej

vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie

viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou

väčšou ako 20 nábojov,

p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie

viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou

väčšou ako 10 nábojov,

q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako

600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno

odstrániť bez použitia technických prostriedkov

 

Udelenie výnimky (§8 odsek 3)

 Ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva

a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až p) držiteľovi skupiny E

zbrojného preukazu, ktorý predloží potvrdenie športovej organizácie,11a) ktorej predmetom

činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba a má k nej príslušnosť, alebo medzinárodnej

športovej organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba, ktorej

je členom, že

a) počas posledných 12 mesiacov aktívne trénoval alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe,

ktorú uznáva športová organizácia,11a) ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je

športová streľba, alebo medzinárodná športová organizácia, ktorej predmetom činnosti alebo

cieľom činnosti je športová streľba a

b) strelná zbraň, na ktorú žiada udelenie výnimky, spĺňa špecifikácie požadované pre

streleckú disciplínu uznanú medzinárodnou športovou organizáciou, ktorej predmetom činnosti

 

Prechodné obdobie na vybavenie výnimky bude 12 mesiacov od platnosti nového zákona (§72j, odsek 5)

 

 

Veľkokapacitné zásobníky

 

Zásobníky (§8 odsek 6)

Držiteľ krátkej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom alebo

krátkej opakovacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom nesmie byť držiteľom

zásobovacieho zariadenia s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto

zbrane, ak mu nebola udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane. Držiteľ

dlhej samonabíjacej palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom alebo dlhej opakovacej

palnej zbrane na strelivo so stredovým zápalom nesmie byť držiteľom zásobovacieho zariadenia

s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, ktoré môže byť vložené do tejto zbrane, ak mu nebola

udelená výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane.

 

Ak má držiteľ dlhej zbrane výnimku na zbraň môže mať aj viac ako 10r. zásobníky.

Ak má držiteľ krátkej zbrane výnimku na zbraň, môže mať aj viac ako 20r. zásobníky.

 

Obmedzenie sa nevzťahuje na zbrane s okrajovým zápalom.

 

 

Prebíjanie

Konečne budú môcť oficiálne prebíjať strelivo aj držitelia ZP skupiny A   (§27 ods.6).

 

Strela už nebude zaradená medzi strelivo ale medzi komponenty streliva  (§ 2 ods. g).

Teoreticky by to malo znamenať že by sa mohla posielať poštou lebo §14a hovorí že sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku ktorej predmetom je nákup alebo predaj streliva. Nie komponentov streliva.... 

 

 

Expanzné strelivo  je stále len na športové účely ...

 

 

 

Veľké zmeny nastanú aj v držaní zbraní kat. D

 

ZP a výnimka na držanie zbrane (§ 4, odsek 2, písm. k )

k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane

uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),

 

ZP (§5 odsek 2, písm. i / §6 odsek 1, písm. h)

i) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, okrem zbrane

uvedenej v písmene h), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l).

 

h) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, okrem zbrane

uvedenej v písmene g) a § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l).

 

 

 

Voľno predajné zbrane od 18 rokov budú (§ 7a14) :

 

b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac  17  J,

c) expanzný prístroj

e) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,

f) historická zbraň,

g) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,

h) narkotizačná zbraň,
j) znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i),

l) rez zbrane,

m) neaktívne strelivo a neaktívne torzo zbrane,

 n) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

 

Voľne predajné bude strelivo do zbraní uvedených v kategóriách c,d,f a nábojky.

 

Zbrane predávané na povolenie: (§7 a 14):

 

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,

d) expanzná zbraň okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1

písm. g),

i) znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v

písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

k) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo

tlejákového zámkového systému, okrem zbrane uvedenej v § 6 ods. 1 písm. f),

 

Strelivo do zbraní uvedených v kategóriách a, k môže nadobudnúť len držiteľ zbrane ktorý sa pravdepodobne bude musieť preukázať kartou zbrane.

 

Povinnosť evidencie platí aj pre zbrane ktoré majú už ľudia doma. Ak si ich nezaevidujú, po uplynutí prechodného obdobia si pravdepodobne nebudú môcť kúpiť strelivo (nebudú sa vedieť preukázať kartou zbrane).

 

Prechodné obdobie na vybavenie ZP, zaevidovanie zbrane alebo na vybavenie výnimky bude 12 mesiacov od platnosti nového zákona (§72j, odsek 4,5)

 

Po novom bude max energia vzduchovky nie 15J ale17J.

 

 

Vycestovanie so zbraňou  do zahraničia

 

Do zahraničia môže so zbraňou vycestovať držiteľ Európskeho zbrojného preukazu (§46).

Pozor ale na §48 ktorý ďalej spresňuje podmienky pri vývoze alebo dovoze zbrane na Slovensko...

 

 

Uloženie zbraní (§55)

 

Dobré správy. Na uloženie zbraní kat. A nepotrebujete trezor.

 

(1) Fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2

písm. j) až q), zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C alebo strelivo v počte do 10 000 kusov

a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene.

Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej miestnosti, skrini alebo debne, musí ho

uzamknúť samostatným zámkom

 

Zbrane kat. A §4 ods. 2 j-q:

j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,

k) zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem zbrane

uvedenej v písmene j), § 7 ods. 1 písm. i), j) alebo písm. l),

l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,

m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje

vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je

do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,

n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie

viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej

vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,

o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie

viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou

väčšou ako 20 nábojov,

p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie

viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou

väčšou ako 10 nábojov,

q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako

600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno

odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

 

Nepotrebuje trezor !!

 

 

Na to aby ste potrebovali trezor musíte mať:

 

(3) Zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) až i) v počte do 5 držaných kusov,

viac ako 10 držaných zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2 písm. j) až q), zbraní  kategórie

B alebo zbraní kategórie C alebo viac ako 10 000 kusov streliva musia byť zabezpečené v

uzamykateľnom skriňovom trezore.

 

alebo

 

(4) Zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. a) až i) v počte viac ako 5 držaných

kusov, zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. j) až q) a ods. 3 a 4, zbrane kategórie B

alebo zbrane kategórie C v počte viac ako 30 držaných kusov, alebo viac ako 20 000 držaných

kusov streliva musia byť zabezpečené v uzamykateľnom trezore, v uzamknutej miestnosti alebo v

samostatnom objekte; tieto zbrane musia byť zabezpečené poplachovým systémom na hlásenie

narušenia

 

Pozor zmena pre držiteľov ZP skupiny A (§55 ods. 6,7)

 

(6) Zbraň musí byť zabezpečená v nenabitom stave, to znamená, že zbraň nie je nabitá strelivom v zásobníku, nábojovej schránke, nábojovej komore hlavne alebo v nábojových

komorách valca revolvera.; to neplatí pre držiteľa skupiny A zbrojného preukazu, ak je zbraň

uložená v trezore alebo v špeciálnej uzamykateľnej schránke určenej pre rýchle použitie zbrane.

 

(7) Ak má zbraň odnímateľný zásobník na náboje, zásobník sa ukladá oddelene od

zbrane a musí byť uzamknutý samostatným zámkom.; to neplatí pre držiteľa skupiny A zbrojného

preukazu, ak je zbraň uložená v trezore alebo v špeciálnej uzamykateľnej schránke určenej pre

rýchle použitie zbrane. Zásobníky môžu byť uložené spolu so strelivom. Zásobník môže byť uložený so zbraňou len vtedy, ak ide o zbraň určenú na predaj v rámci podnikateľskej činnosti a výrobca zbraň zabalil spoločne so zásobníkom.

 

 

Komentár k jednotlivým paragrafom som robil sám. Nie som právnik, použil som zdravý sedliacky rozum. Nie každý musí s týmto výkladom súhlasiť.

 

Martin Šuťák

 


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár

Copyright 2017 - 2022 © zbrane-ke.sk

Kontrola spôsobilosti

 

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené len odborníkom a podnikateľom v oblasti výroby a predaja zbraní a streliva. Potvrdzujem že som držiteľom zbrojnej licencie alebo zbrojného preukazu.